Homenaje a Endesa, 2011 - miscelanea

Homenaje a Endesa | Instalación | 200 cm. x 200 cm. x 150 cm. | 2011

Tribute to Endesa | Installation | 78’7” x 78’7” x 59” | 2011

 
Detalles | Details

 
Otros trabajos Endesa | Other Endesa Works